G-Node Open Data

1 Registered Dataset with keyword: contextual cueing

Contextual cueing in co-active visual search: shared attention allows acquisition of task-irrelevant context
Zang, Xuelian, Zinchenko, Artyom, Wu, Jiao, Zhu, Xiuna, Fang, Fang, Shi, Zhuanghua
02 Mar. 2021 10.12751/g-node.k7lw2m